Brochures

Overzicht brochures e.d. met betrekking op de breuk in 1969 aanwezig in het landelijk archief van de nederlands gereformeerde kerken

Dit overzicht is nog niet compleet. Toegevoegd moeten nog worden allerlei rondschrijvens en brieven die betrekking hebben op de periode 1964 - 1970.


AARD Aard en achtergrond van het conflict in de Geref. kerken, zp, zu, zj, 12
AKKERMAN, S., e.a. De verzwegen achtergrond. Een woord n.a.v. het ongevraagd onslag van de rector van het Gereformeerd Lyceum, z.p., zu., [1967], 39
ALBRACHT, H., e.a. "1944" en "1961". Open brief aan de hoogleraren Dr. H. N. Ridderbos en J. Kamphuis, Aalten, De Graafschap, 1961, 32
idem Idem, met aantekeningen en knipsels
idem Idem, tweede druk, 1961, 32
ALGRA, A. H., e.a. Open brief aan de "Tehuis-Gemeente" in Groningen, zp, zu, 1966
ALGRA, A. H. Van Nederlands Hervormd tot Nederlands Gereformeerd. 150 jaar Nederlandse kerkgeschiedenis. Hulp bij Bijbelstudie 14 , Amsterdam, Gereformeerd Landelijk Jeugdcomité, 1984, 28
ALSSEMA, D., e.a. Het Tehuis. In 't verleden ligt het heden in het nu wat worden zal, zp, zu, 1968, 16
ALSSEMA, JOH. Aan de vergadering van de Classis Groningen der Geref. Kerken in Nederland, zp, zu, 1963, 16
ALSSEMA, JOH. Aan de leden van de Geref. Kerk van Groningen-Zuid, zp, zu, 13 juli 1963
AMELINK, H., e.a. Wet en Evangelie. Opbouw-reeks no. 3, zp, Persvereniging "Opbouw", zj, 64
  Referaten, gehouden op vergaderingen van de Persvereniging "Opbouw", gehouden op 1 mei 1965 en 29 januari 1966
AMSTELVEEN Gereformeerde Kerk Amstelveen, Aan de eerstvolgende classisvergadering ..., zp, zu, 7 sept. 1967, 1
AMSTELVEEN Gereformeerde Kerk Amstelveen, Aan de kerkeraden ...., zp, zu, 7 sept. 1967, 1
AMSTELVEEN Officiële stukken inzake de afscheiding te Amstelveen juli 1967, zp, zu, 1967, 36
AMSTELVEEN Om het confessionele kerkrecht. Verweerschrift inzake het besluit van de Classis Amsterdam, waarin zij ons verzoek - om opgenomen te worden in het Kerkverband - onontvankelijk verklaard, zp, zu, 1967, 23 + XII
AMSTERDAM Aan de Raad van de Gereformeerde Kerk te Amsterdam-.... Weleerwaarde en Eerwaarde Heren en Broeders, Naar aanleiding van de uitspraak ... zp, zu, 1964, 4
AMSTERDAM-C. Samenspreking. Briefwisseling, rapport, voorstellen en besluiten inzake de samenspreking tussen de kerkeraden van de beide Gereformeerde Kerken te Amsterdam-Centrum in 1959/1960, zp, zu, zj, 21
AMSTERDAM-Z. Pijler en fundament. Verantwoording van de ambtsdragers van de gereformeerde kerk te amsterdam-zuid, die deze gemeente zijn voorgegaan in doleantie, Amsterdam, [1968], zu, zp, 64
idem Idem, met aantekeningen van Ds. J.F. van Hulsteijn Jfzn
AMSTERDAM-Z. Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (dolerend), Geliefde gemeente, Enige tijd is reeds voorbijgegaan ..., zp, zu, juli 1968, 1
AMSTERDAM-Z. Gereformeerde Kerk van Amsterdam-Zuid (dol.), Aan de Raad van de Gereformeerde Kerk op het adres vermeld, Weleerwaarde en eerwaarde broeders, Hierbij wordt U aangeboden..., zp, zu, juli 1968, 1
ARNOLD, G.H., e.a. Broeders en zusters, Als wij ons hierbij weer tot U richten ..., Groningen, z.u, 13 juli 1963, 1
ARNOLD, G. H., e.a. Aan de Gemeente. Voor de leden van de Kerk van Groningen-Zuid, zp, zu, 18 oktober 1963, 8
ATTEMA, S. H., e.a. Appèl op de Generale Synode van de Gereformeerde kerken, te houden in april 1967 te Amersfoort-West, zp, zu, 16 jan. 1967, 3
BERG, H. van den, e.a. Kerkscheuring in Zwolle, zp, zu, [1970], 51
BERGWERFF, P., e.a. De eerste generatie. Peter Bergwerff en Tjerk S. de Vries in gesprek met prof. J. Kamphuis. Met open vizier, Barneveld, De Vuurbaak, 1987, 128
BLOK, M. J. C. Op weg ... Waarheen? De Verkondiging in deze tijd, Groningen, De Vuurbaak, 1970, 40
BOLLAND, A. A. W. Rondom de "Open brief". Artikelen, reacties en besluiten n.a.v. de "open brief", Vlaardingen, Bolland, 1967, 136
BORN, E. T. van den Een woord ter overweging,, Hansweert, Comité tot verspreiding van goedkope Geref. lectuur, 1960, 16
BOS, C. G. Bezinning en Uitzicht. Een appél op ieder die de bewaring en voortgang van 's Heren kerkvergaderend werk in de Gereformeerde Kerken ter harte gaat, Zwolle, zu, zj, 14
BOS, C. G. Kerkelijke eenheid: geen illusie! Een dringend appèl op alle gereformeerde belijders, Groningen, De Vuurbaak, 1985, 51
BREMMER, R.H. e.a.Herorientering noodzakelijk. Een pleidooi voor gemeenschappelijk bouwen op het ene Fundament, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1959, 86
idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn Jfzn
BREMMER, R. H., e.a. Verantwoording, zp, zu, zj, 19
BRINK, J. H. Broeder(s) en/of Zuster(s), Daar U lid bent van één der Geref. Kerken in Nederland ..., Groningen, zu, sept. 1963, 1
BRINK, G. VAN DEN Het schisma liegt, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1966, 118
  Idem, met aantekeningen van Ds. J.F. van Hulsteijn JFzn
BRINK, G. VAN DEN/
KWAST, H.J. VAN DER
Een kerk ging stuk. Relaas van de breuk die optrad binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de jaren 1967-1974, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1992, 245
ROUWER, H., e.a. Aan onze mede-ondertekenaars van het "getuigenis". Broeders en zusters, Ons "Getuigenis" heeft een groot aantal reacties veroorzaakt ...., zp, zu, mei 1964, 8
BROUWER, H., e.a. Aan onze mede-ondertekenaars van het Getuigenis. Broeders en zusters, Het zal U niet ontgaan zijn dat ons Getuigenis ...., zp, zu, juli 1964, 19
BRUGGEN, J. van, Zondag 22. Predicatie over zondag 22 gehouden in de gereformeerde kerk te Berkum, zp, zu, 1967, 14
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Om Sions wil. Uitgegeven door de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te Bunschoten-Spakenburg,, zu, 11 maart 1969, 14
BUNSCHOTEN-SPAKENBURG Om Sions wil ... zal ik niet zwijgen (antwoord op "Om Sions wil", brochure uitgegeven door de "kerkeraad" van Bunschoten-Spakenburg), zp, zu, zj, 32
BUWALDA, D.J. en
H.M. MULDER
Geschorst wegens staking en woordbreuk. Verweer van de lectoren drs.
D.J. Buwalda en dr. H.M. Mulder tegen het schrosingsbesluit genomen door de deputaten-curatoren der Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) op 23 november 1967. Dit verweer werd gevoerd in een openbare zitting van de generale synode dezer kerken te Hoogeveen op 2 september 1969. Zp, zu, [1969], 26 pag.
Idem Met brief aan de Raden van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt dd. 11 maart 1970, Kampen, 1970, 3
Idem Met artikel uit Friesch Dagblad dd. 8 september 1969: Geschorst lector geeft visie op behandeling. 3 pag.
CLASSIS AMSTERDAM Aan de Raad van de Gereformeerde Kerk op het adres vermeld, De classicale vergadering van de kerken in het ressort Amsterdam, gehouden op 17 september 1970 te Amstelveen ...., zp, zu, 1970, 2
CLASSIS AMSTERDAM Weerlegging. Bijlage, behorende bij het antwoord van de classis Amsterdam op het "Appèl" van de generale synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gehouden te Hoogeveen in 1969, "op de kerken in de particuliere synode Wormer", bevattende een Weerlegging van de gronden voor de oordelen van de synode van Hoogeveen betreffende de kerken in Noord-Holland, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, zj, 20
DEURSEN, F. van Twist des HEEREN met Zijn wijngaard. Vier toespraken, gehouden op gemeente-vergaderingen van de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) te Haarlem, jan., febr., maart 1968, Barendrecht, Wesdijk & Liebeek, zj, 116
Idem Idem, met aantekeningen van Ds J. F. van Hulsteijn Jfzn
DOUMA, O. J. Herinnering en verwachting. Een woord ter bemoediging in de huidige crisis binnen de Gereformeerde Kerken, Groningen, De Vuurbaak, 1969, 88
DOUMA, O. J. De liefde in geding. Een "kort begrip" van de overwegingen en besluiten van de Gen. Synode van Hoogeveen 1969/70. Over de koers van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Groningen, De Vuurbaak, 1971, 52
Idem Idem, 2e druk
DIJK, D. van, e.a. De jongste aanval op de vrijmaking als acte van trouw. (Rondom "de zaak-Ds. A. v.d. Ziel"), Bedum, Scholma & Zoon, zj, 39
Idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn Jfzn
Idem Idem, 2e druk
Idem Idem, 2e druk, met aantekeningen van Ds. D. K. Smit
Idem Idem, 3e druk
DIJK, J. van Waar het in de huidige kerkstrijd om gaat, Coaldale (Alberta), zu, 1972, 28
DIJK, W. C. van "Broeder Antonius is een Protestant". Over Gesprekskringen en Kerkscheuringen in Groningen en Kampen. Vertrouwelijk schrijven aan de brs. leden van de kerkeraad door W. C. van Dijk - IJsselkade 14 ouderlingen van de Gereformeerde Kerk te Kampen, zp, zu, 1966, 19
EMMELOORD Antwoord. Raad van de Gereformeerde Kerk te Emmeloord. Aan de leden van de gemeente, Emmeloord, zu, 30 nov. 1968.,19
FRANCKE, JOH., e.a. De ethische crisis in het Gereformeerd Lyceum te Groningen. (Rondom "de zaak H. J. Nieboer), zp, zu, zj, 39
GEELHOED, A. De wet niet verzetten. Toetsing van de wetsidee van Ds. G. Visee. Enschede, J. Boersma, 1969, 87
GEREFORMEERD
MAATSCHAPPELIJK
VERBOND,
AFD. ZAANSTREEK
Correspondentie gevoerd tussen het Verbondsbestuur - en de afd. Zaanstreek van het Gereformeerd Maatschappelijk Verbond, zp,zu,zj, 40
GEREFORMEERDE
ONDERWIJZERS
OPLEIDING
Verantwoording en Appèl, zp, zu, zj, 19
GENERALE
SYNODE
HOOGEVEEN
Aan de raad der kerk op de adreszijde vermeld. Weleerwaarde en eerwaarde broeders, De generale synode van De Gereformeerde Kerken in Nederland ..., Groningen, zu, juni 1969, 1
GENERALE
SYNODE
HOOGEVEEN
Rapport van de commissie en besluit van de generale synode Hoogeveen 1969 inzake de dubbele afvaardiging uit het ressort Noord-Holland alsmede het appèl op de kerken in de particuliere synode Wormer, Groningen, De Vuurbaak, 1969, 38
GETUIGENIS Aan De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland en al haar leden, zp, zu, 21 maart 1964, 12
GEUZENBROEK, J. C. Terug naar de waarheid!. De werkelijke historie van de zaak Kralingen. Met een inleidend woord van Ds. E. Th. v.d. Born, zp, zu, zj, 282
GOEDHART, J. M. Bewaard bij het Woord. Over de gebeurtenissen in de Gereformeerde kerken in Nederland in de zestiger jaren. 1e druk, Enschede, J. Boersma, 1977, 53
Idem Idem, 3e druk
GOEDHART, J. M. Herstel bevorderd of belemmerd? Noodzakelijke reaktie op "Een kerk ging stuk", 1e druk, Wezep, Bredewold, 1993, 112
GROEN, P.

Opheldering inzake het redactiebeleid in de jaren 1952-1956 van "De Reformatie", Weekblad tot Ontwikkeling van het Gereformeerde leven. Uitgave van Oosterbaan & Le Cointre N.V., Goes. Leiden, De Bink, 1969, 60

idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
GUNNINK, K, e.a. Een woord n.a.v. het ongevraagd ontslag van de rector van het Gereformeerd Lyceum te Groningen, zp, zu, zj, 39
HAGENS, G. De waarheid is bovenal. Enige, zeer nodige correcties op de brochure van Ds. C. Vonk, "Terug naar de Wissel", Goes, H.H. van der Linden, zj, 40
HARING, H. W. den De toestand der doden. Deze brochure bespreekt aan de hand van de Heilige Schift de zeer belangrijke vraag: Wat is de dood? Wat betekent deze voor de mens? Waar en in welke toestand bevindt zich de mens na gestorven te zijn? 2e herziene druk, Rotterdam, Comité tot verspreiding van de waarheid der Schriften, december 1964, 67
Idem Idem, 3e druk
HARTEN, H. van De verbroken eenheid van de kerk. Uitgave van de organisatie van Reünisten der Societas Studiosorum Reformatorum, 1961, 15
HARTEN, H. van, e.a. Appèl voor kerkherstel, Vereniging tot herstel van de kerkelijke eenheid der Gereformeerde belijders, Rotterdam, 1962, 22
HENDRIKS, A. N. Het Woord in geding. Een appèl op hen, die bleven in de synodaal-gereformeerde kerken, Groningen, De Vuurbaak, 1970, 23
JANSSEN, G. Schorsing en kerkverband. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1963, 63
JANSSEN, G. Aanvaardt elkander. Deze brochure handelt over de zg. Zaak-Groningen-Zuid, toetst de schorsing van Ds. A. van der Ziel aan de normen van het Gereformeerde kerkrecht, roept op tot geestelijk-nuchtere behandeling van moeiten en geschillen, waarschuwt tegen alle exaltatie, en wijst onnodig ingrijpen met tuchtmaatregelen af. Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1965, 57
Idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn Jfzn
JANSSEN, G. "Trouw blijven". Verslag van een vergadering, gehouden op donderdag 29 mei 1969, in "de Schalm" te Assen, waarin over bovengenoemd onderwerp gesproken werd door Ds. G. Janssen, Gereformeerd predikant te Amsterdam-West, zp, zu, zj, 52
JONGSMA, T. Aan de leden der Gereformeerde Kerk van Groningen-Zuid, zp. zu, 1963, 8
KAMPEN Kerkscheuring in Kampen anno domini 1967. Antwoord van de kerkeraad 1e druk, Kampen, Zalsman, 1968, 158
Idem Idem, 1e druk, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
Idem Idem, 2e druk,
Idem Idem, 3e, herziene druk, 160
KAMPEN Gereformeerde Kerk van Kampen. Aan de raad van de Gereformeerde kerk op het adres vermeld. Zeer geachte broeders, De raad van de Gereformeerde kerk van Kampen doet u hierbij toekomen een geschrift, ..., Kampen, zu, 1968, 1
KAMPHUIS, J. Rond Assen 1961, Hansweert, Comité tot verspreiding van goedkope Geref. lectuur, [1961], 24
KAMPHUIS, J. Ware kerk en Judaïsme, zp, zu, 1966, 16
KAMPHUIS, J. Gods nieuw begin met Zijn volk. Verslag van de preek over Hos. 2: 13, 14, uitgesproken door Prof. J. Kamphuis, op zondagmorgen 25 juni 1967 in de bovenzaal van restaurant "De Hanzestad", in de eerste dienst des Woords, waartoe de ouderlingen brs. W. C. van Dijk en D. J. Gritter de gemeente des Heren te Kampen hebben opgeroepen, zp, zu, [1967], 12
KAMPHUIS, J. Om recht en waarheid. Een protest tegen het "verbeeld verhaal" in het geschrift Kerkscheuring in Kampen Anno Domini 1967, Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1968, 165
KAMPHUIS, J. Verantwoording van een keus Anno Domini 1967, Goes, Oosterbaan & Le Cointre, zj, 67
KAMSTEEG, A. Een breuk te ver. De Open Brief tussen Vrijgemaakten en Nederlands Gereformeerden, Kampen, Van den Berg, 1994, 75
KEVELAM, J. Aan de leden van de Geref. Kerk van Groningen-Zuid. Enige Persstemmen, zp, zu, 1963, 16
KNIGGE, Th. J. De ware, verzwegen achtergrond, Groningen, zu, zj, 16
LEEDEN, G. van der Eenvoudig verhaal van het gebeurde op en rondom de synode van Delfshaven in de zaak Groningen-Zuid, zp, zu, [1964], 34
LEEST, C. van der Wat is Gereformeerd?, Groningen, De Vuurbaak, 1983, 64
LENTINK, C. Vrijmaking der kerk contra kerk-zuivering. (Een oproep tot deelname aan "kerkzuivering" beantwoord). Opgedragen aan de brengers van "een ander Evangelie", de Emeritus-Hoogleraren Dr. H.J. Jager en C. Veenhof, de Emeritus-Dienaar des Woords B. Telder, de Dienaren des Woords G. Visee en C. Vonk, Apeldoorn, 1970, 70
LINGEN, W. van der Hij ging heen, zp, zu, zj, 20
LINGEN, W. van der Gevraagd antwoord, zp, zu, zj, 2
MAASSLUIS Rekenschap, Maassluis, zu. zj, 27
MAASSLUIS Geen wegwerp-Kerk!. De Gereformeerde Kerk te Maassluis uit het kerkverband geworpen, zp, zu, [1974], 44
MEESTER, J. Wat is Gereformeerd?, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1965, 47
MOGGRÉ, A.J. Kinderen van één Vader. Over de onderlinge relatie van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Kampen, Van den Berg, 1992, 112
MULDER, J. O. Preek van Ds. J. O. Mulder (2e morgendienst) zondag 27 november 1966, zp, zu, [1966], 8
NIEBOER, H. J. Verantwoording en analyse, Haren, Knoop, [1965], 28
idem Idem, 2e druk
NIEBOER, H. J. Overzicht van de gebeurtenissen. Onderdeel van de brochure Verantwoording en Analyse, Haren, Knoop, [1965] X
NOORD-HOLLAND Particuliere Synode 1968. Wat gij hebt, houdt dat vast ... Een beknopt overzicht van de strijd gevoerd in de Gereformeerde Kerken van Noord-Holland in de jaren 1967/'68, zp, zu, zj, 64
NOORD-HOLLAND Particuliere Synode 1968. Aan de Raad van de Gereformeerde Kerk, op adres vermeld. Weleerwaarde en eerwaarde heren en broeders, De Particuliere Synode van Noord-Holland, bijeen te Amstelveen op 15 juni 1968 en 26 oktober 1968 ..., zp, zu, 1968, 3
OMMEN, H. VAN Verantwoording, zp, zu, 1967, 35
POPMA, K. J. Vrijmaking. Een Getuigenis, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1957, 47
idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
POPMA, K. J. Schisma en oecumene, Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1965 58
idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
RIEDSTRA, W. J. Getuigenis. Aan De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland , en al haar leden, zp, zu, 21 maart 1964
ROORDA Phz., L. Leven en sterven, Hansweert, Comité tot verspreiding van goedkope Geref. lectuur, 1961, 79
ROS, A. Wegroeping en Doleantie. Een engel des lichts? De zaaksgerechtigheid der vrijmaking verloochend in het z.g. Doleantie-kerkrecht, zp, zu, zj, 19
ROS, A. De verlaten schorsingsweg van de Gereformeerde Kerk van Vlaardingen. Een revisieverzoek van A. Ros te Maassluis aan de classis der Gereformeerde Kerken, ressort Schiedam, 10 december 1970 te Hoogvliet, zp. zu. [1970] 12
ROS, A. Enkele opmerkingen over De consequentie van het Doleantie-kerkrecht, welke geleerd wordt in het commissierapport inzake het bezwaarschrift van br. Dees te Maassluis hetwelk diende op de december-classis 1970 van het ressort Schiedam der Gereformeerde Kerken in Nederland, zp, zu, [1971], 27
RUPKE, Ch. Houdt vast wat gij hebt. De principiële achtergrond van de strijd in de Vereniging voor Gereformeerd Middelbaar- en Voorbereidend Hoger onderwijs te Groningen, Zuidlaren, zu, 1969, 38
SCHAFT, J. van der Alleen de waarheid maakt vrij. Het voornaamste uit en over de procedure die leidde tot de bekrachtiging van het oordeel van afzettingswaardigheid door de Generale Synode 1964, zp, zu, [1964] , 88
SCHILDER. A., e.a. Van Vrijmaking tot bevrijding,, Baarn, Ten Have, 1995, 205
SCHOEP, B. J. F. Het raadsel van Assen, zp, zu, zj, 24
SLOTMAN, J. Het ondertekeningsformulier, zp, zu, 1970, 15
STOEL, J. P. van der Loflied op de Heer der Kerk. Preek over Zondag 21 van de Heidelberger Catechismus, zp, zu, zj, 15
STOEL, J. P. van der Tezamen zijn wij afgeweken, Amsterdam. Rede , gehouden op de landdag van de Vereniging tot herstel van de kerkelijke eenheid der gereformeerde belijders op zaterdag 15 september 1962 te Amersfoort (Birkhoven), Amsterdam, Buijten & Schipperheijn, 1962, 12
STOEL, J. P. van der Geen ander fundament. Preek over 1 Cor. 3:11-15 (annex Zondag 21 H.C.), zp, zu, 1967, 16
STOEL, J. P. van der Om eerlijkheid en duidelijkheid. Mijn positie in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Amsterdam-Centrum, anno 1968, zp, zu, [1968], 42
STRUIK, J. L. De schorsing van Ds. J. B. Welmers, zp, zu, zj, 16
TELDER, B. Sterven ... en dan? Gaan de kinderen Gods, wanneer zij sterven, naar de hemel?, Kampen, Kok, 1960, 204
TELDER, B. Sterven ... waarom? Over sterfelijkheid en onsterfelijkheid in Bijbels licht, Kampen, Kok, 1963, 174
TONGEREN, H. van Hiet zit iets scheef! Overdruk van artikel van ds H. van Tongeren uit "t Kompas, kerkblad van de Gereformeerde Kerk te Maassluis dd. 31 mei 1970, zp, zu, 1970, 8
TRIMP, C. Wat is Gereformeerd?, Goes, Oosterbaan & Le Cointre, zp, zu, zj, 53
TRIMP, C. Om de klaarheid der waarheid. Een taxatie van de leeruitspraak van "Assen-1926" en haar terzijdestelling in 1967, Groningen, De Vuurbaak, 1967, 74
UTRECHT-CENTRUM 1945 - 17 augustus - 1970. Aan de broeders en zusters die tot 21 mei 1968 met ons samen vergaderden, zp, zu, [1970], 10
VEENHOF, C. Nog eens: een appèl, zp, Persvereniging "Opbouw", zj, 78
VEENHOF, C. De trieste balans, zp, zu, zj, 13
VISSCHER, H., e.a. En gij, broeders, wordt niet moede te doen wat goed is. 2 Thess. 3:13, zp, zu, zj, 15
VLIET, L. L. van der Aan de leden van de Geref. Kerk van Groningen-Noord. Broeders en zusters, Graag wil ik nog iets tegen u zeggen ..., Groningen, zu, 3 maart 1966, 4
VONK, C. Terug naar de wissel! Bezwaren tegen de onkerkrechtelijkheden, die hebben plaats gehad bij de behandeling van "de zaak Kralingen", in het critieke stadium, waarin ons kerkverband thans gekomen is, in de vorm van een historisch relaas, zp, zu, 1953, 184
VONK, C. Trouw blijven! Toespraak gehouden voor de Schiedamse kerkeraad op 23 april 1964, zp, zu, zj, 27
idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
VONK, C. De substantie van de catechismus (volgens aloud Geref. spraakgebruik), zp, zu, [1964], 41
VONK, C. Eénmaal Pinksteren, zp, zu, 1975, 39
VRIES, J. P. de De grondslagen in geding. Een analyse van de "open brief aan de tehuis-gemeente in groningen" en toetsing van haar leer aan de gereformeerde belijdenis, Groningen, De Vuurbaak, 1968, 23
VRIES, J. P. de Het leven is één. Het ontstaan van het Gereformeerd Politiek Verbond vrucht van reformatie in de kerk, 2e, herziene druk, Barneveld, De Vuurbaak, 1992, 48
WISKERKE, J. R. Léven tussen sterven en opstanding. Bewerking van hoofdst. 1 van het rapport voor de P.S. van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg (dec. 1962, jan. 1963), Goes, Oosterbaan & Le Cointre, 1963, 252
ZIEL A. van der Een eigen gang of de kerkelijke weg? Nadere verklaring aan de gemeente van Groningen-Zuid omtrent mijn schorsing, zp, zu, 29 aug. 1963, 16
Idem Idem, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
ZIEL, A. van der Een laatste appèl, Grongen, Gereformeerde Stemmen, 1965
Idem Idem, 2e druk, 1965, 58
Idem Idem, 2e druk, 1965, 64, met aantekeningen van Ds. J. F. van Hulsteijn JFzn
ZWOLLE Correspondentie inzake minnelijke schikking, zp, zu, [1970], 23