Jaargang 2

Nummer 1

maart 2000

ARCHIEFNIEUWS

Nieuwsbrief van de Commissie voor archief en Documentatie
van de Nederlands Gereformeerde Kerken

Deze maand:

Van de redactie
Raadpleging van stukken uit het Landelijk Archief
Beschikbare overzichten van boeken en preken
Archief Y. Jacobs (1900-1994) afgerond
Aangeboden en gezocht
Aanwinsten Archief
Landelijk Archief aanwezig op Ontmoetingsdag in Barneveld za 15 april 2000
Een kiekje van de kerk


Van de redactie

Dit is de tweede Nieuwsbrief van de Commissie voor Archief en Documentatie (CAD). Ook dit nummer bevat weer artikelen over de diverse mogelijkheden, die het Landelijk Archief te bieden heeft. Tevens worden recente activiteiten van het Landelijk Archief belicht.
Speciale aandacht willen wij vragen voor de Ontmoetingsdag van onze kerken in Barneveld op zaterdag 15 april 2000. Het Landelijk Archief zal daar zoals gebruikelijk aanwezig zijn met een stand en een gedeelte van de collectie tentoonstellen.
Voor vragen en opmerkingen over het Landelijk Archief of over het beheren van uw eigen archief kunt u contact opnemen met de landelijk archivaris.

Raadpleging van stukken uit het Landelijk Archief

Graag willen wij u opmerkzaam maken op de mogelijkheid om stukken uit het Landelijk Archief te raadplegen. In het verleden is van deze mogelijkheid reeds gebruik gemaakt, o.a. door studenten die studie maakten van een bepaald onderwerp. Er kon informatie worden verstrekt over Zending in Afrika, Prof. C. Veenhof, de zaak-Telder, de Open Brief e.a. Uiteraard werden alleen niet-vertrouwelijke stukken ter inzage gegeven. Het is prettig dat van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. In feite is dat ook de bedoeling. Het bewijst het nut van het Landelijk Archief. Wij hopen in de toekomst meer belangstellenden van dienst te kunnen zijn.
Ook is er een uitgebreide verzameling knipsels over velerlei kerkelijke onderwerpen voorhanden. Een overzicht is op aanvraag beschikbaar.
Een beknopt overzicht van wat zich in het Landelijk Archief bevindt, vindt u op internet.
Het adres is www.ngk.nl/archief.


Beschikbare overzichten van boeken en preken

Zoals u misschien wel weet, heeft het Landelijk Archief een verzameling van boeken, brochures en preken van Nederlands Gereformeerde predikanten. Daarnaast ook een verzameling bandrecorderbanden, cassettebandjes en enkele videobanden van kerkdiensten. Binnenkort hopen wij een uitgebreid overzicht voorhanden te hebben van wat er op dit gebied aanwezig is in het Landelijk Archief. Een groot gedeelte van de collectie zal dan door middel van een geautomatiseerde catalogus toegankelijk zijn gemaakt.
Een gedeeltelijk -bijvoorbeeld de publicaties en preken van een predikant - of volledig overzicht kunt u op verzoek verkrijgen tegen betaling van porto- en aanmaakkosten. Heeft u belangstelling, laat het ons weten. Aanvullingen zijn natuurlijk van harte welkom.

Archief Y. Jacobs (1900-1994) afgerond

Eind vorig jaar is de plaatsingslijst van het archief van Y. Jacobs (1900 - 1994) afgerond. Op velerlei terrein was hij actief, ook in onze kerken. Hij was onderwijzer en heeft een grote rol gespeeld bij de oprichting van de V.C.O., de Vereniging van Christelijke Onderwijzers. Hij heeft veel werk verricht voor het eerherstel van de Soembanese Kerken en de predikant S. J. P. Goossens.
Jacobs was oprichter/eigenaar van Uitgeverij "Guido de Bres". Door zijn initiatief verscheen indertijd ook het blad "Eenigheid des Geloofs". Zijn activiteiten voor de Evangelische Omroep mondde uit in een directeurschap.
Na zijn overlijden is zijn archief bij het Landelijk Archief terechtgekomen. In overleg met de familie is besloten het na ordening onder te brengen bij het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar berust het onder nummer 265.

Aangeboden en gezocht

In de loop van de jaren heeft het Landelijk Archief dubbele exemplaren van kerkbladen, preken, brochures, jaar-informatieboekjes enz. ontvangen. Mocht u eens een serie of een enkel stuk willen aanvullen, schroom dan niet te informeren. Misschien kunnen wij u er aan helpen.
Aan de andere kant willen wij graag uw aandacht en medewerking vragen voor het verwerven van nieuwe aanwinsten. Dat geldt uiteraard voor een enkel stuk maar ook voor grotere verzamelingen kerkelijke stukken. Op deze manier kan onze documentatie steeds weer worden uitgebreid. Denkt u s.v.p. niet te vlug: dat zal wel niets zijn voor het archief.
Misschien kunt u ons helpen aan onderstaande, bij ons ontbrekende jaargangen van de volgende bladen:

  • Verkenning na 1989;
  • Zendingsblad Geref. Kampen/ Mayibongwe nrs 1 t/m 45, 101, 102, 115 t/m 122;
  • Om Sions Wil (Geref. Perscomité Enschede);
  • Ons Kerkblad. Officieel Orgaan van de Geref. Kerken (vrijgem.) Classis Utrecht, 1945 - 1964;
  • Gereformeerd Schoolblad, 1958 t/m 1980;
  • Kerkblad Geref. Kerk Eindhoven, 1956, 1961, 1963 t/m 1968;
  • Contactorgaan Geref. Kerk Oosterbeek-Velp, 1964 t/m 1972;
  • Kerkblad Geref. Kerk Schiedam, 1958 t/m 1980.

Zoekt u iets of wilt u e.e.a. opruimen belt of emailt u ons.

Aanwinsten Archief

Wij ontvingen recent archiefstukken van
- de Commissie voor de Geestelijke Verzorging van Militairen;
- de Commissie voor Contact met de Hoge Overheid;
- mevr. A.M. van der Kwast-Bontekoe (Amstelveen);
- de heer J. van Oord (De Bilt);
- de heer J. L. Struik (Heino);
- de Landelijke Vergadering cassettebandjes van de Landelijke Vergadering te Doorn 1998;
- de familie Van den Herik bandrecorderbanden met preken;
- uitgeverij Buijten & Schipperheijn boeken van NGK-predikanten

Landelijk Archief aanwezig op Ontmoetingsdag
in Barneveld za 15 april 2000

Op zaterdag 15 april 2000 is het weer zover. Dan vindt de tweejaarlijkse Ontmoetingsdag plaats van de Nederlands Gereformeerde Kerken.
Ook het Landelijk Archief zal aanwezig zijn met een stand. Hier kunt u terecht voor vragen over het Landelijk Archief of over het beheren van uw eigen kerkelijk archief. Tevens kunt u kerkelijke stukken en documentatie over onze kerken afgeven ten behoeve van het Landelijk Archief.
Een gedeelte van de collectie van het Landelijk Archief zal worden tentoongesteld.
Gaarne ontmoeten wij u bij onze stand!

Een kiekje van de kerk

Het Landelijk Archief heeft een beperkte collectie van foto's en ansichtkaarten van Nederlands Gereformeerde kerkgebouwen.
Deze collectie willen we graag uitbreiden. Wellicht dat u ons kunt helpen aan een kiekje van de kerk, zoals die er van buiten en van binnen uitziet.
Ook ansichtkaarten van Nederlands Gereformeerde kerken zijn een goede aanvulling op onze collectie.

Binnenkort zullen wij een selectie uit deze foto's en kaarten op deze website publiceren.

*********************************************
COLOFON

Redactieadres, tevens adres Landelijk Archief:
Koekoekstraat 25, 3136 XP Vlaardingen
t.a.v. dhr. D. Smits, landelijk archivaris
tel. (010)4746903
email: redactie.archief@ngk.nl
*********************************************