Jaargang 3

Nummer 2

oktober 2001

ARCHIEFNIEUWS

Nieuwsbrief van de Commissie voor archief en Documentatie
van de Nederlands Gereformeerde Kerken

deze maand:

Vorige nummers: jrg 2 nr 1 | jrg 2 nr 2 | jrg 3 nr 1


Van de redactie

In de vorige Nieuwsbrief heeft u uitgebreid kunnen lezen over het besluit van de Landelijke Vergadering te Amersfoort om het Landelijk Archief onder te brengen op het Archief- en Documentatiecentrum van de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt) (ADC) in Kampen. In deze Nieuwsbrief kunt u het verslag lezen van de ondertekening van de overeenkomst en het overbrengen van de eerste 60 dozen archiefmateriaal.
Mocht u vragen hebben of willen reageren op artikelen uit deze of voorgaande nieuwsbrieven - deze vindt u op de website van de commissie - dan kunt u contact opnemen met de landelijk archivaris.

Eerste gedeelte Landelijk Archief overgebracht naar ADC in Kampen

Op een zonnige vrijdagmiddag 14 september 2001 was het zover. Het eerste gedeelte van het Landelijk Archief verhuisde van het woonhuis van de landelijk archivaris, de heer Smits, in Vlaardingen naar een echte archiefbewaarplaats, het ADC in Kampen. Het betrof een zestigtal archiefdozen, ruim zeven strekkende meter.

Overeenkomst
Na hartelijk ontvangen te zijn met koffie en koek kon het officiële gedeelte beginnen.
Als eerste werd de 'Overeenkomst van bewaargeving' ondertekend. Van NGK-zijde tekende de heer D.Smits, landelijk archivaris en van GKV-zijde de heer dr. G. Harinck, directeur van het ADC de overeenkomst. Aanwezig waren tevens de heren G.J. Bink en J.W. Puttenstein, leden van de commissie voor archief en documentatie en mevrouw drs I. van der Lugt, medewerkster van het ADC.
In de overeenkomst zijn diverse voorwaarden opgenomen. Het archief NGK wordt in het ADC als een zelfstandige eenheid bewaard. Opgenomen is onder andere, dat het archief NGK niet openbaar is. Alleen met toestemming van de landelijk archivaris kan het archief NGK worden geraadpleegd. Daarbij kunnen personen, die het archief raadplegen gebruik maken van de faciliteiten van het ADC.

Eerste gedeelte
Het gedeelte, dat als eerste werd overgebracht naar Kampen betrof een zestigtal archiefdozen, bij elkaar ruim zeven meter archiefmateriaal.
De inhoud van de dozen was divers. Een tiental dozen bevatte archiefbescheiden van personen. Veertig dozen bevatten bescheiden van plaatselijke archieven van (opgeheven) Nederlands Gereformeerde kerken. Tot slot een tiental dozen met archiefmateriaal van het Contact Orgaan Gereformeerde Militairen en Alleenstaanden (COGMA). Het COGMA werd in 1999 opgeheven na een bestaan van dertig jaar (zie ook: Informatieboekje NGK 2000, p. 194-195). Al dit waardevol historisch archiefmateriaal wordt nu onder optimale condities bewaard.

Vervolg
De komende jaren zal met enige regelmaat gedeelten van het Landelijk Archief van Vlaardingen naar Kampen verhuizen. Dat betekent dat ook voor raadpleging van het Archief naar Kampen afgereisd dient te worden, dit echter - zoals reeds gemeld - alleen met toestemming van de Landelijk Archivaris. Voor meer informatie over de overgebrachte archieven kunt u contact opnemen met de landelijk archivaris.
Voor meer informatie over het ADC verwijzen wij naar zijn website: www.adckampen.nl

De website van het Landelijk Archief

Ook het Landelijk Archief beschikt over een uitgebreide website op www.ngk.nl/archief.

Onze website wordt ook steeds meer bezocht. Dat is een verblijdend teken. Er wordt gewerkt aan verdere uitbreiding van de gegevens, zodat er meer mogelijkheden geschapen worden om te zoeken naar bepaalde onderwerpen of verzamelingen. Zo zijn er overzichten van aanwezige particuliere archieven, kerkelijke bladen, boeken, brochures en preken van NG-predikanten en brochures, die handelen over de breuk in de zestiger jaren.
Er is een begin gemaakt met het opnemen van registers van artikelen en dergelijke uit diverse kerkelijke bladen.
Het is de bedoeling dat door middel van een zoekprogramma gerichter gezocht kan gaan worden naar onderwerpen. Daarnaast zijn op onze site ook opgenomen de notulen van de Landelijke Vergadering in 1998 te Doorn met de daarbij behorende besluiten.
De mogelijkheid is aanwezig om via het Gastenboek uw op- en aanmerkingen naar voren te brengen.
Wij hopen hiermee te bereiken dat door deze digitale dienstverlening het zoeken naar informatie over de Nederlands Gereformeerde Kerken vergemakkelijkt wordt.

Het plaatselijk kerkelijk archief: u en ons een zorg!

Dat men het belang van een plaatselijk kerkelijk archief toch wel belangrijk is gaan vinden, blijkt wel uit het feit dat diverse kerken informatie aangevraagd hebben over het opzetten van een kerkelijk archief.

Een verheugende ontwikkeling! Juist op dit terrein is er nog zoveel gebrek aan belangstelling voor het goed bewaren en toegankelijk maken van het papieren en - steeds meer - digitale verleden van de plaatselijke kerken.
Men ziet er tegen op om aan een dergelijke klus te beginnen. Het archief ligt vaak jarenlang in dozen opgestapeld, is op diverse locaties ondergebracht en tracht dan maar eens een redelijke ordening aan te brengen in de chaos.
Nu is het wel zo dat veel van onze kerken pas eind jaren zestig gestart zijn met archiefvorming; toch alweer ruim dertig jaar. En veel kerken hebben nog veel ouder archiefmateriaal, vaak zelfs nog van vóór de Vrijmaking in 1944. Dit bleek onder andere uit een door onze commissie gehouden enquête uit 1995.
Daarom toch maar weer een aanmoediging van onze kant: kerkenraden doe er wat aan. Probeer iemand te vinden, die het werk wil doen. De geschiedenis van ook de plaatselijke kerk moet ons ter harte gaan. En ook het zoeken van recente informatie, bijvoorbeeld over besluitvorming van de kerkenraad over een bepaald onderwerp is gebaat bij een goed geordend en toegankelijk archief.
En u hoeft het niet alleen te doen. Een handleiding om een archief te ordenen is verkrijgbaar bij de landelijk archivaris.

Geschiedenis NGK Wezep te boek gesteld

Vorig jaar is het boek ‘Van geslacht tot geslacht : uit de geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep (ISBN 90-90136-84-3)' verschenen. Het boek is geschreven door G. Uitslag. Beschreven wordt de periode vanaf de Afscheiding in 1834 tot heden.
Een belangrijke bron van informatie voor dit soort uitgaven, is toch telkens weer het plaatselijke kerkelijke archief.

*********************************************
COLOFON

Redactieadres, tevens adres Landelijk Archief:
Koekoekstraat 25, 3136 XP Vlaardingen
t.a.v. dhr. D. Smits, landelijk archivaris
tel. (010)4746903; e-mail: redactie.archief@ngk.nl
*********************************************